PREV
NEXT

WELKOM BIJ FOKVERENIGING IT FRYSKE GREIDHYNDER

Fokvereniging 'It Fryske Greidhynder' heeft als doel het bevorderen van de fokkerij van het Friese paard en het stimuleren van het gebruik ervan. Met name dit gebruik neemt binnen het KFPS en ook binnen onze Fokvereniging een steeds grotere plaats in.

De vereniging heeft zijn oorsprong in midden Friesland, ook wel de Greidhoeke genoemd. Het gebied ligt tussen Leeuwarden, Joure, Heerenveen en Drachten.

It Fryske Greidhynder staat bekend als een zeer actieve vereniging. Ieder jaar organiseren wij o.a. een Fokdag (keuring en shows), dressuur- en/of menclinic, cursus voorbrengen en de discussieavond. De jaarlijkse Fokdag is een combinatie van fokkerij en het gebruik van het Friese paard. Op deze Fokdag kunnen Friese paarden van alle leeftijden aan de jury voorgesteld worden voor primering.

Algemene ledenvergadering 15 maart 2019

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

 

Hierbij nodigen wij u en uw huisgenoten van harte uit tot het bijwonen van onze algemene ledenvergadering op vrijdag 15 maart 2018 om 20.00 uur. De vergadering wordt gehouden in Hotel Café Restaurant De Post (voorheen It Fryske Hynder), Doelhof 3 te Aldeboarn.

Agenda
1.    Opening
2.    Mededelingen en ingekomen stukken
3.    Notulen algemene ledenvergadering 9 maart 2018
4.    Jaarverslag
5.    Financieel Jaarverslag (penningmeester)
6.    Verslag van de Kascontrolecommissie
7.    Benoeming nieuw lid van de Kascontrolecommissie
8.    Vaststellen contributie
9.    Bestuursverkiezing
    Aftredend en niet herkiesbaar: Bart Aerts
    Verkiesbaar1): Coby Kruis
10.    Evaluatie Fokdag 2018 en bespreking fokdag 2019
11.    Winteractiviteiten
12.    Wat verder ter tafel komt
13.    Rondvraag
14.    Sluiting

1)    Genoemde kandidaat wordt voorgedragen door het bestuur. Andere kandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering melden bij de voorzitter Bart Aerts (bart@itfryskegreidhynder.nl; tel. 0512 461 007; mobiel 06 511 85 374)
Het bestuur heeft de Hinke v/d Werf  bereid gevonden om na afloop van de vergadering een presentatie te houden over haar avonturen te paard tijdens de Mongol Derby in Mongolië. Een race van duizend kilometer binnen 7 dagen over de steppes van Mongolië op Mongoolse paarden. De 28 – jarige verpleegkunde docent aan de Hanze Hogeschool deed het en komt haar belevenissen vertellen d.m.v. foto’s en film.
 
U komt toch ook genieten van het reisverslag en de avonturen, die Hinke tijdens haar tocht te paard heeft beleefd! Wij hopen u en uw huisgenoten op de algemene ledenvergadering te mogen begroeten.
 
Onderstaande documenten zijn in pdf en worden gedownload zodra u op de link klikt.

Dressuurclinics Laura Zwart

Ook dit jaar organiseert It Fryske Greidhynder verschillende winteractiviteiten.
Voor de dressuurclinic komt Laura Zwart op zaterdag 24 november, zaterdag 19 januari en zaterdag 16 maart een clinic verzorgen.
Deelnemers krijgen drie kwartier les in groepjes van twee combinaties. De kosten voor de clinic zijn 22,50 euro per drie kwartier (dit is een gereduceerd tarief voor leden).
Meedoen kan als de ruiter / amazone of de eigenaar van het paard lid is van onze vereniging. Ook niet leden kunnen zich opgeven maar zullen alleen geplaatst worden als daar ruimte voor is.
Opgeven kan door middel van het sturen van een email naar: evelienduin@live.nl
Graag bij opgave het niveau vermelden waarop je rijdt.

 

Redactielid Optal gezocht

Ons verenigingsblad Optal komt 3x per jaar uit en het samenstellen, maken van kopie en dergelijke ligt nu in de handen van twee personen. Vanwege het motto "vele handen maken licht werk" zijn wij op zoek naar meer enthousiaste handjes. Heb jij interesse om mee te werken aan de uitgave van de Optal, het leukste verenigingsblad van Friesland? Stuur dan een mailtje naar het bestuur: bestuur@itfryskegreidhynder.nl. 

NIEUWS

AGENDA

ONZE RUBRIEKSPONSOREN

TOP